Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy  http://portivo.pl (zwany dalej w treści Regulaminu także jako: „Sklep Internetowy Portivo.pl”) jest prowadzony przez Pawła Smolarka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Smolarek z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Asnyka 22/21, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 6222682374  REGON: 301726221, tel. 609 463 587, e-mail: sklep@portivo.pl zwanego w dalszej części Regulaminu także „Sprzedawcą”

 

OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W REGULAMINIE POJĘĆ:

a. Klient - osoba fizyczna, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym lub też zamierza to uczynić.

b. Strona Towaru – strona, podstrona lub fragment wyświetlanej strony internetowej w Sklepie Internetowym portivo.pl, na której przedstawione są podstawowe informacje na temat Towaru.

c. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego portivo.pl, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia i modyfikację danych zamówienia w szczególności takich jak: rodzaj i ilość Towarów, dane do faktury (opcjonalnie), adres dostawy, sposób płatności, sposób dostawy.

d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zarejestrował się w Sklepie Internetowym lub zamierza to zrobić.

e. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego portivo.pl, określające rodzaj i liczbę zamówionego Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, a także w razie potrzeby inne niezbędne elementy Umowy sprzedaży.

g. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym portivo.pl.

h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego portivo.pl.

 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem http://portivo.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży Towarów. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: Paweł Smolarek, ul. Asnyka 22/21,63-400 Ostrów Wielkopolski nip 6222682374 regon 301726221. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:

a. adres email: sklep@portivo.pl

b. kontakt telefoniczny 609463587

 

4. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 

§ 2 - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Klientem Sklepu Internetowego portivo.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia Umowy sprzedaży konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

2. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej http://portivo.pl

3. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert.

4. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu Towaru, który Klient zamierza nabyć, poprzez, w szczególności określenie jego nazwy, rozmiaru oraz ilości danego Towaru (ilość sztuk) a następnie wybór znajdującego się na Stronie Towaru polecenia „Do koszyka”. Po wybraniu Towaru i określeniu jego ilości w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Klient dokonuje wyboru opcji „Realizuj zamówienie” a następnie wskazuje sposób odbioru Towaru i sposób płatności, oraz potwierdza zamówienie. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W Koszyku, po zalogowaniu do tej funkcjonalności Sklepu Internetowego portivo.pl Klient wskazuje:

a) zamawiane Towary,

b) ilość zamawianych Towarów (szt.),

c) adres, na jaki Towar ma być dostarczony,

d) dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku wyrażenia chęci jej otrzymania,

e) sposób dostawy,

f) sposób płatności.

6. Po złożeniu zamówienia i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.

7. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, wyposażonymi w zdolność prawną, osoby składające Zamówienie uważa się za umocowane do zawierania umów sprzedaży w imieniu tych podmiotów.

 

§ 3 - CENY PRODUKTÓW

 

1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Towarach na stronie Sklepu portivo.pl i sprzedaje w/w Towary za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu platformy http://portivo.pl.

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego portivo.pl zamieszczone przy Towarach:

a) zawierają podatek VAT (ceny brutto),

b) podawane są w złotych polskich,

c) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki, o ile na stronie z przedstawionymi produktami informacja na temat kosztów wysyłki nie stanowi inaczej.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego portivo.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami dostawy) przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Towarów.

6. Koszty dostarczenia Towarów obciążają Klienta.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych (promocyjne obniżki cen) oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 4 - WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Towar dostarczany jest do Klienta każdorazowo przez:

a. na terenie Rzeczypospolitej:

- Paczkomaty InPost

lub

- kurier InPost

2. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Klienta Towaru lub też braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, w tym także jeśli zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Wspomniana powyżej informacja zostanie przesłana na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail lub też przekazana telefonicznie na numer przez niego wskazany.

3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości, a także z wszelkich innych zobowiązań i kosztów);

b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, w której jego wykonanie jest możliwe, w pozostałym zakresie umowa sprzedaży będzie uważana za nie zawartą, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie oraz z wszelkich innych zobowiązań i kosztów); albo

c. podział zamówienia na części i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, umowę sprzedaży uważa się za zmienioną w ten sposób, że wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości odrębnych przesyłek, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na dwie lub więcej wysyłek, Sprzedawca zaś będzie zwolniony z wszelkich pozostałych zobowiązań i kosztów).

4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, termin realizacji zamówienia (czas potrzebny celem skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki) wynosi do 24 godzin w dni robocze. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej, czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy. Czas dostawy towaru (czas potrzebny operatorowi pocztowemu na dostarczenie Towaru, liczony od dnia wysłania go przez Sprzedawcę) wynosi:

a. Na terenie Rzeczypospolitej: od 1 do 2 dni roboczych,

Aby obliczyć kiedy zamówiony towar zostanie doręczony Klientowi, należy zsumować czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy towaru.

5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b. niekompletności przesyłki,

c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, lub przyjęcia przesyłki z zastrzeżeniami. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki, lub jej niezgodności z przedmiotem zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać na przedmiotowe uchybienia niezwłocznie po jej dostarczeniu i zawiadomić o nich Sprzedawcę, zgodnie z powyższymi postanowieniami.

6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 40 (czterdziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia, a jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

§ 5 - ZMIANA ZAMÓWIENIA

 

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę wysyłki z Towarem do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zapis ten nie dotyczy produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.

2. Celem dokonania przez Klienta zmiany w przedmiocie zamówienia, Klient powinien kontaktować się ze Sprzedawcą droga e-mailową.

 

§ 6 - FORMY PŁATNOŚCI

 

1. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży została przez Strony zawarta, Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:

a) zapłata za pobraniem – w momencie dostarczenia Klientowi przesyłki zawierającej zakupiony Towar.

b) korzystając z elektronicznych systemów płatności PayU.

c) wykonując przelew na konto firmowe Sprzedawcy. 

2. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Szczegółowe informacje odnośnie aktualnych kosztów wysyłki znajdują się na stronien http://portivo.pl/content/1-wysylka

3. Realizowane przez Sprzedawcę zamówienia pociągają za sobą obowiązek zapłaty za dostarczony Towar, co Konsument potwierdza w momencie składania zamówienia.

 

§ 7 - WARUNKI REKLAMACJI

 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu Towaru, i w tym terminie zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadliwości towaru i zgłoszonym w związku z tym żądaniu.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu.

4. Reklamacje należy przesyłać na adres: Asnyka 22/21, 63-400 Ostrów Wielkopolski za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

5. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na wolny od wad, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Jeżeli Klient będący Konsumentem reklamował Towar i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

§ 8 - WARUNKI GWARANCJI

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę w sklepie portivo.pl posiadają gwarancję Sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

2. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u Sprzedawcy.

b) korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi w stosunku do Sprzedawcy w związku z rękojmią za wady.

 

§ 9 - RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia), w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

3. Działanie siły wyższej wyklucza odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży w całości lub części.

4. Za siłę wyższą wskazaną w ust. 3 powyżej uważa się wydarzenia, na które Strony nie mają wpływu, które nie są wynikiem niedopatrzenia lub błędu Stron i które są nie do przewidzenia, między innymi: wypadki komunikacyjne, przypadki utraty zdrowia, ciężką chorobę, kataklizm, akty władzy, pożar, powódź, itp. Strony zobowiązują się niezwłocznie zawiadamiać się wzajemnie o wystąpieniu przypadków siły wyższej i jej przyczynach, przedstawiając stosowną dokumentację, potwierdzającą zaistnienie zdarzenia, jak również niezwłocznie podjąć działania zmierzające do przeciwdziałania jej skutkom.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient ma prawo, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni albo w tym terminie powiadomić Klienta, że nie uznaje zgłoszonej reklamacji.

8. Wykonując uprawnienia, o których mowa w treści niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, załączając szczegółowy opis wady Towaru. Towar należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Asnyka 22/21 wraz z opisem wady Towaru. W przypadku zasadności reklamacji, koszty przesyłki Towaru pokrywa Sprzedawca.

 

§ 10 - REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres siedziby Sprzedawcy: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.Asnyka 22/21, za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną, na adres: sklep@portivo.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczony został udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej: https://portivo.pl/content/6-odstapienie

3. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). W szczególności w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

a) mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, itp.) lub

b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku wadliwości Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.).

5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od mowy. W tym czasie Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnymi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Asnyka 22/21

9. Koszt opakowania i odesłania Towaru w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie ponosi Sprzedawca.

10. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 11 - OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest firma Paweł Smolarek z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Asnyka 22/21, która przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: sklep@portivo.pl

4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:

  • w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;

  • w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;

  • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

  • jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;

  • w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;

  • w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu portivo.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,

  • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,

  • w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

5.Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

8.Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu połączenia ssl. W zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.

9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

10. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityce prywatności znajdują się na stronie http://portivo.pl/content/2-polityka-prywatnosci. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 12 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego portivo.pl, jest powszechnie dostępny na stronie http://portivo.pl/content/3-Regulamin . Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego portivo.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego portivo.pl. nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego portivo.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

7. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym portivo.pl, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).

9. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, strony będą próbowały rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej  http://portivo.pl/content/3-Regulamin zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2018 roku i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

14. Prawa autorskie serwisu i zawartych w nim treści należą do Sprzedawcy.